• مشاوران تمشکین راد
    ورزش، هنر، صنعت
مشاوران تمشکین راد

پیش زمینه انجام هرکاری، اندیشه(بینش) علمی و تجربه اجرایی است و تلفیق و پیوستگی این دو می تواند فرآیند رویدادها و پروژه ها را از پیش بررسی، نیازسنجی و طراحی نماید. چنانچه پیشبینی های لازم در پروژه ای صورت نگیرد، سردرگمی و هزینه های زمانی، مالی و معنوی قابل توجهی بر آن تحمیل می کند، در حالی که با انجام هزینه ای اندک برای تفکر و نگرش دقیق افراد کار آزموده و روشن بین از چنین هزینه ها و خسارات هایی به خوبی پیشگیری می شود.

همکاران تمشکین راد

کتاب ها

کتاب های منتشر شده توسط اعضا هیيت مدیره، سهامداران و همکاران

هدف گذاری

Lorem ipsum dolor sit amet sit consectetur adipisicing eiusmod tempor.

تجزیه و تحلیل

Lorem ipsum dolor sit amet sit consectetur adipisicing eiusmod tempor.

پیاده سازی

Lorem ipsum dolor sit amet sit consectetur adipisicing eiusmod tempor.

مشتریان ما

بعضی از مشتریان ما که در سال های اخیر که با تمشکین راد همکاری داشته اند.